Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing
1.1 Op alle overeenkomsten van Synopsis BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits niet schriftelijk dan wel per digitale berichtgeving anders overeen is gekomen, gelden alle bepalingen onverkort.
1.2 Aanmelding bij het systeem van Synopsis BV is gratis.
1.3 De wederpartij wordt geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen.
1.4 De wederpartij is persoonlijk en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor zijn/ haar account.
1.5 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, hier stemt wederpartij tijdens de bestelprocedure mee in.

Artikel 2 – Product en schending intellectueel eigendom
2.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met Synopsis BV verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op wederpartij.
2.2 Synopsis BV streeft naar een optimale kwaliteit van haar producten. Synopsis BV, haar medewerkers en schrijvers dan wel anderen aan Synopsis BV verbonden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit een product.
2.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan zowel reproductie van de inhoud van geleverde producten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Synopsis BV.
2.4 Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op uit de artikelen 33 en 34 Auteurswet 1912. Synopsis BV zal verplicht zijn tot het doen van aangifte en stelt één of meerdere boetes vast welke ten goede komt aan de Synopsis BV.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW.
3.2 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die Synopsis BV beheert.
3.3 Synopsis BV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt.

Artikel 4 – Bestellingen
4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartijen Synopsis BV, dan wel tussen Synopsis BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussenwederpartijen de Synopsis BV, is Synopsis BV niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Synopsis BV.
4.2 Synopsis BV houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren of niet serieuze bestellingen.
4.3 Bestellingen die voor 19.00 uur worden geplaatst, worden door Synopsis BV diezelfde dag verzonden mits de producten beschikbaar zijn.
4.4 Synopsis BV is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 5 – Levering
5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Synopsis BV in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit elektronisch mee te delen en zulks zonder dat Synopsis BV gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Synopsis BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer gelden opvatting voor haar rekening komt.
5.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn bij een tijdige bestelling zodanig is dat wederpartij de producten, door opzet of grove schuld van Synopsis BV, niet tijdig ontvangt. Wederpartij is slechts in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Indien de bestelde producten 3 (zegge: drie) dagen na bestelling met automatische incasso niet geleverd zijn, staat de wederpartij eenmalig in het recht de bestelling nogmaals toegezonden te krijgen. Wederpartij zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.
5.3 Wederpartij dient zelf zorgt te dragen voor een tijdige bestelling alvorens men zich kan beroepen op artikel 5.2.
5.4 Synopsis BV is niet aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde goederen door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Synopsis BV is te wijten.

Artikel 6 – Machtigen
6.1 Door het doen van een bestelling bij Synopsis BV, geeft de wederpartij opdracht aan en machtigt de wederpartij Synopsis BV zo nodig de verzending te verzorgen op naam en voor rekening van de wederpartij.
6.2 Goederen worden afgeleverd op het adres waaronder wederpartij staat ingeschreven bij Synopsis BV. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 7 – Retourneren

7.1 De klant zal bij de levering van goederen controleren of deze met zijn opdracht overeenstemmen. Indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de wederpartij Synopsis BV daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk dan wel digitaal en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren, met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 5.2. In het geval van annulering ontvangt wederpartij een coupon ter waarde van de geannuleerde bestelling. Deze coupon is tot een kalenderjaar na uitlevering geldig ter inlevering van een bestelling op Synopsis BV.
7.3 Goederen welke ongevraagd zijn toegezonden, kunnen op kosten van Synopsis BV worden geretourneerd. Wederpartij of derden zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.


Artikel 8 – Aanmaningen

8.1 De aanmaning geschiedt schriftelijk en/of digitaal op het adres van de wederpartij zoals de wederpartij dat heeft aangegeven bij Synopsis BV. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.
8.2 Indien Synopsis BV de wederpartij aanmaant tot betaling, dient de wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van aanmaning en op wijze zoals aangegeven in de aanmaning.
8.3 Indien betaling binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen 10 (zegge: tien) dagen te voldoen. Hierbij kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van ten minste 5 (zegge: vijf) euro wegens administratiekosten.
8.4 Indien betaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van Synopsis BV.
8.5 Indien betaling door of namens de wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen het in artikel 8.4 gestelde, is Synopsis BV bevoegd haar vordering over te dragen aan derden.
8.6 Indien Synopsis BV haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij zijn.
8.7 De na sommatie door de wederpartij verrichte betalingen worden respectievelijk in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.
8.8 Blokkering van de wederpartij op het bestelsysteem van Synopsis BV zal direct na betaling worden opgeheven.


Artikel 9 – Wanbetaling

9.1 Indien zich wanbetaling door de wederpartij voordoet, houdt Synopsis BV zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren. Wederpartij zij gewezen op artikel 8 van deze Algemene voorwaarden.


Artikel 10 – Rechtsvorm en afsluitende bepalingen

10.1 Op de overeenkomsten tussen Synopsis BV, wederpartij en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Synopsis BV en haar wederpartij.
10.3 Alle geschillen tussen partijen dienen zo spoedig mogelijk minnelijk te worden geschikt.
10.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.