Algemene voorwaarden

Compendium Geneeskunde is een handelsnaam van Synopsis B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3511 ED) Utrecht aan het Stationsplein 89, KvK 64718611 (hierna: ‘Compendium’)

Contact: klantenservice@compendiumgeneeskunde.nl

Artikel 1 – Toepassing & definities

1.1 Op alle overeenkomsten tussen Compendium en de Klant of Consument zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen, deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn elektronisch toegankelijk op de website(s) van Compendium, zijn daar te downloaden en op te slaan op een gegevensdrager.

1.2 Compendium is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Compendium zal wijzigingen van de voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekendmaken, bijvoorbeeld via haar website en/of nieuwsbrieven. De gewijzigde voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

1.3 Aanmelding bij het systeem van Compendium is gratis.

1.4 De Klant en de Consument worden geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen.

1.5 De Klant en de Consument zijn persoonlijk en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor hun account.

1.6 Een Klant is een Consument in het geval sprake is van een natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Compendium een overeenkomst sluit, in deze voorwaarden ook wel als ‘Consument’ aangeduid.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Compendium zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant of Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Compendium van een bestelling of aanvraag van Klant of Consument of door feitelijke uitvoering van de overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Compendium. Compendium is te allen tijde vrij om een bestelling of een aanvraag van de Klant of Consument af te wijzen.

2.4 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Compendium onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Compendium is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

2.5 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Compendium passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant of Consument elektronisch kan betalen, zal Compendium daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.6 Compendium zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Artikel 3 – Herroeping & retournering

3.1 Aanmerkingen of klachten over producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende producten aan Compendium kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Compendium ter zake gebreken in de producten.

3.2 De Klant of Consument kan het product binnen veertien (14) dagen na levering daarvan, het product retourneren aan Compendium. In het geval van een Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dit retourrecht slechts in geval het product niet door hem was besteld of hij het product met fysieke beschadiging heeft ontvangen. De volledige verkoopprijs zal door Compendium binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het geretourneerde product worden terugbetaald.

3.3 Onverminderd de voorgaande leden, kan de Consument de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen, of, als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen, of, als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

3.4 Tijdens de bedenktijd gaat de Consument zorgvuldig om met het product. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

3.5 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Compendium.

3.6 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Compendium. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.7 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

3.8 Compendium draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de Consument korting op de prijs heeft ontvangen, bijvoorbeeld bij het bestellen van meerdere producten, waarop de Consument achteraf geen aanspraak zou hebben kunnen maken, dan wordt die korting in zoverre en voor zoveel mogelijk verrekend met de door Compendium te dragen verzendkosten voor retournering. Dit kan per saldo in voorkomend geval resulteren in een bijkomende betalingsverplichting van de Consument.

Artikel 4 – Verplichtingen Compendium bij herroeping

4.1 Als Compendium de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

4.2 Compendium vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Compendium in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Compendium wacht met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

4.3 De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 5 – Prijs en betaling

5.1 Alle door Compendium gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Compendium behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Bij bestellingen vanaf €40,- berekent Compendium geen verzendkosten bij verzending binnen Nederland of naar België.

5.2 Betaling door de Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de door Compendium aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Compendium toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

5.3 Betaling door de Consument dient te geschieden binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

5.4 Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Compendium is gewezen op de te late betaling en zij de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Compendium gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Compendium kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

5.5 Overschrijding van een betalingstermijn door de Klant (niet zijnde een Consument) leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Compendium is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten die Compendium maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een
minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente.

 

Artikel 6 – Bestellingen & uitvoering

6.1 Compendium zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant of Consument aan Compendium kenbaar heeft gemaakt.

6.3 Levertijden zijn indicatief. Compendium spant zich evenwel in om geaccepteerde bestellingen die voor 19.00 uur zijn gedaan dezelfde dag te verzenden, mits de producten beschikbaar zijn, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

6.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Compendium tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Product en intellectueel eigendom

7.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de Klant of Consument al hetgeen op grond van de overeenkomst met Compendium  verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op de Klant of de Consument.

7.2 Compendium streeft naar een optimale kwaliteit van haar producten c.q. (studie)boeken. Compendium, haar medewerkers en schrijvers dan wel anderen aan Compendium verbonden derden zijn niet aansprakelijk voor (eventuele fouten in) de inhoud daarvan of de daaruit voortvloeiende gevolgen, van welke aard dan ook.

7.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan wel reproductie van de inhoud van geleverde producten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Compendium.

7.4  Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de overeenkomst geleverde producten, berusten uitsluitend bij Compendium en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

7.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

7.6 Het is de Klant of Consument niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE Rechten in de producten te verwijderen of te wijzigen.

7.7 Compendium doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

7.8 Compendium kan voor de levering van de producten gebruik maken van derden. In het geval de IE-Rechten op de producten mede toekomen aan derden kan Compendium gehouden zijn aan licentievoorwaarden van deze derden. Iedere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Compendium wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten, tenzij de schending het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen door Compendium.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, nu bekend of in de toekomst uitgevonden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Noch de uitgever, noch enige auteur, medewerker of andere vertegenwoordiger van Compendium Geneeskunde is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit boek. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle soorten schade, inclusief (zonder beperking) compenserende schadevergoeding, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten- of winstderving, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden. Links naar websites van derden worden door de uitgever te goeder trouw en uitsluitend ter informatie aangeboden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor het materiaal op websites van derden waarnaar in dit werk wordt verwezen.

Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden noch de uitgever, noch de auteurs, medewerkers of redacteuren enige aansprakelijkheid voor letsel en/of schade aan personen en eigendommen als gevolg van productaansprakelijkheid, nalatigheid of anderszins, of als gevolg van het gebruik of de werking van methoden, producten, instructies of ideeën in het hierin vervatte materiaal. Links naar websites van derden worden door de uitgever te goeder trouw en uitsluitend ter informatie aangeboden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor het materiaal op websites van derden waarnaar in dit werk wordt verwezen.

Dit boek bevat informatie uit authentieke en hoog aangeschreven bronnen. Alles is in het werk gesteld om de auteursrechthebbenden te achterhalen en hun toestemming te verkrijgen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Overgenomen materiaal is met toestemming geciteerd en bronnen zijn aangegeven. Er wordt een breed scala aan referenties vermeld. De uitgever geeft geen medisch advies of begeleiding en dit werk is slechts een naslagwerk. Professionals in de gezondheidszorg, en niet de uitgever, zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dit werk, met inbegrip van alle medische oordelen, en voor alle hieruit voortvloeiende diagnoses en behandelingen.

Tenzij anders vermeld, zijn de aanbevelingen bedoeld voor niet-zwangere volwassenen die geen borstvoeding geven en een redelijke nier- en leverfunctie hebben. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om deze tekst te controleren, is het mogelijk dat er fouten met geneesmiddelen of overige fouten over het hoofd zijn gezien. Synopsis BV geeft geen expliciete of impliciete garantie dat doseringen correct zijn. Lezers wordt dringend verzocht de meest recente productinformatie, gedragscodes en veiligheidsvoorschriften te raadplegen. De auteurs en uitgevers aanvaarden geen verantwoordelijkheid of wettelijke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de tekst of voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van materiaal in dit werk.

Met betrekking tot geneesmiddelen of farmaceutische producten die worden genoemd, wordt lezers aangeraden de meest recente informatie over procedures te controleren die door de fabrikant van elk toe te dienen product wordt verstrekt en om de aanbevolen dosis of formule, de methode en duur van toediening en contra indicaties te verifiëren. Het is de verantwoordelijkheid van artsen om op basis van hun eigen ervaring en kennis van hun patiënten diagnoses te stellen, doseringen en de beste behandeling voor elke individuele patiënt te bepalen en alle passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

In het geval dat Compendium onverhoopt aansprakelijk zou zijn, dan is die aansprakelijkheid van Compendium beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Compendium wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Compendium komt. De vordering tot betaling van schadevergoeding van Klant of de Consument is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Compendium uitsluitsel heeft gegeven ten aanzien van de vordering. Indien geen uitkering plaatsvindt krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Compendium beperkt tot het totaal van de aan de Klant of de Consument in de
afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000. De
beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien aan de zijde van Compendium
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 9 – Overmacht

In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Compendium worden toegerekend in geval van een van de wil van Compendium onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, pandemieën, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Compendium, zoals niet levering of te late levering van zaken en diensten van door Compendium ingeschakelde derden. In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Compendium opgeschort. Eerst na het verstrijken van een termijn van zes maanden hebben Compendium en de Klant of de Consument (onverlet en niettegenstaande de overige rechten van de Consument) de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding, ook niet als Compendium daardoor enig voordeel geniet.

Artikel 10 - Privacy

Eventuele persoonsgegevens die de Klant of Consument aan Compendium kenbaar maakt, worden gebruikt voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, eventuele invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Compendium zal bij de uitvoering van de overeenkomst de voor haar geldende verplichtingen op grond van de AVG naleven. De wijze waarop Compendium met persoonsgegevens omgaat, is vastgelegd in haar privacyverklaring. Deze verklaring is te vinden op de website https://compendiumgeneeskunde.nl/pages/privacybeleid. Partijen garanderen dat de persoonsgegevens die zij met andere partijen delen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, juist, niet bovenmatig en niet onrechtmatig zijn, noch inbreuk maken op rechten van enige derden. Indien Compendium dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de Klant Compendium desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan diens verplichting op grond van de AVG.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Compendium en de Klant of Consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

10.2 Alle geschillen tussen partijen dienen zo spoedig mogelijk minnelijk te worden geschikt.

10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping door de Consument

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

• Aan: Synopsis B.V
Stationsplein 89
3511 ED Utrecht
klantenservice@compendiumgeneeskunde.nl

• Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*

• Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

• [Naam consumenten(en)] 

• [Adres consument(en)] 

• [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.